Postopek sprejema določa Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (UR. L. RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007).

Prošnja za sprejem

Najprej je potrebno vložiti Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo. Prošnjo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na obrazcu, ki je enoten za vse domove po Sloveniji. Prošnjo lahko v imenu prosilca podpiše tudi pooblaščena oseba na podlagi pooblastila. V primeru, da prošnjo podpiše zakoniti zastopnik, je potrebno k prošnji priložiti fotokopijo pravnomočne odločbe Centra za socialno delo o skrbništvu za poseben primer, ali odločbo o imenovanju stalnega skrbnika.

Prošnji je treba priložiti:

  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni. Zdravniško mnenje poda osebni zdravnik, ali pa zdravstveni zavod, ki je obravnaval uporabnika pred sprejemom v Center.
  • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe, ki je sestavni del prošnje, podpiše uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik in v njej navede, v kakšnem obsegu bo sam plačeval storitev. Če bo za uporabnika storitev delno ali v celoti plačeval kdo drug, se le-ta za plačilo zaveže z izjavo, ki se priloži prošnji. V primeru, da uporabnik in njegovi svojci ne bodo v celoti plačevali storitve, ki jo potrebuje uporabnik, Center skupaj z uporabnikom vloži zahtevo za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve pri pristojnem centru za socialno delo.

Zaradi hitrejšega postopka ugotavljanja upravičenosti do pravice institucionalnega varstva je priporočljivo, da se poleg dokumentacije, navedene v obrazcu “Prošnja”, posredujejo tudi:

  • potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču ali overjeno fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče, ali pa se dokument da na vpogled ob osebni vložitvi prošnje.
  • dokazilo o višini prejemkov (npr. zadnji odrezek od pokojnine).

(V kolikor navedena dokumentacija ni posredovana, podatke pridobimo sami po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc).

Prošnja se lahko pošlje kot poštna pošiljka, po elektronski pošti, faksu ali se preda osebno v socialni službi oz. tajništvu.

 

Obravnava prošenj

Vse prošenje obravnava komisija za sprejem, premestitev in odpust, ki jo sestavljajo socialna delavka, vodja zdravstveno negovalne službe in delovna terapevtka.
V primeru prejema nepopolne prošnje, se vlagatelja pozove, da v roku 15-ih dni od prejema poziva za dopolnitev, prošnjo dopolni, saj prošnje ni mogoče obravnavati dokler ne vsebuje vseh podatkov in dokazil iz pravilnika. Če prosilec prošnje ne dopolni, se po poteku 60 dni od vložitve nepopolne prošnje, le-ta izbriše iz evidence.

Če komisija na podlagi popolne prošnje uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika in priložene dokumentacije ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja Center, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti.

Ko je v Centru na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva:

  • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe,
  • zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe,
  • bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev,
  • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Center vroči uporabniku oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku obvestilo o možnosti za sprejem.

Če se uporabnik ne odzove vabilu iz prejšnjega odstavka oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v Center, Center začne postopek sprejema naslednjega iz seznama čakajočih za sprejem.
Če se uporabnik dvakrat zaporedoma ne odzove oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v Center, njegova prošnja miruje, dokler pisno ne zaprosi, da se postopek za njegov sprejem nadaljuje. Prošnja uporabnika lahko miruje največ eno leto. Po enem letu se prošnja uvrsti na zadnje mesto na seznamu čakajočih za sprejem.

Če uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik pisno izjavi, da umika prošnjo za sprejem, se postopek sprejema ustavi in se o tem pisno obvesti uporabnika v roku 30 dni od prejema njegove izjave.

 

Sprejem

Če se uporabnik odloči sprejem v Center, se socialna služba z njim oziroma njegovim zakonitim zastopnikom dogovori vse v zvezi s sprejemom v Center.

Za kakršnokoli pomoč ali informacijo se lahko obrnete na socialno delavko Klavdijo Žnidar: 05 368 77 57 ali 031 398 640.