Pristan Vipava upravičenci

Upravičenci do storitve:

  • Osebe, stare nad 65 let, (ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.
  • Osebe s statusom invalida (po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu).
  • Druge invalidne osebe, (ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij).
  • Kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, (ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje).
  • Hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motno v duševnem razvoju, (ki niso vključeni v organizirane oblike varstva).

Vsak uporabnik je upravičen do največ 20 ur pomoči na teden (oz. največ do 4 ure dnevno).