Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

riverside-elderly-care1

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Zavod Pristan izvaja storitev pomoč družini na domu s koncesijo v naslednjih občinah:

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci in oskrbovalci, ki so ustrezno usposobljeni oz. imajo opravljeno izobraževanje za socialne oskrbovalce na domu.