salus-in-home-care-in-home-senior-care-slide1

Upravičence do socialno varstvene storitve institucionalno varstvo starejših določata Zakon o socialnem varstvu ter Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Za storitev lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in so starejši od 65 let:

  • ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči;
  • z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg osebne pomoči;
  • z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer: ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za najtežje prizadete;
  • z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor

    Izjemoma lahko za storitev zaprosijo osebe mlajše od 65 let, če z drugimi socialno varstvenimi storitvami zanje ni mogoče zagotoviti primerne pomoči